PHIẾU TRẢ LỜI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG (14)